♣♣♣ سـال دولت وملّت ، همدلی و هم زبانی گرامــــی باد♣♣♣ لذت معلمی
ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۳۰ دی۱۳۸۹ | 19:59 | نویسنده : حسن رضا ترابی |

تصویرپوستتاريخ : چهارشنبه ۲۹ دی۱۳۸۹ | 0:34 | نویسنده : حسن رضا ترابی |تاريخ : چهارشنبه ۲۹ دی۱۳۸۹ | 0:26 | نویسنده : حسن رضا ترابی |تاريخ : چهارشنبه ۲۹ دی۱۳۸۹ | 0:13 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 23:24 | نویسنده : حسن رضا ترابی |

ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 23:16 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 22:12 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 22:6 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 22:3 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:58 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
 ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:51 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:47 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:44 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:41 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:36 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:24 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
 ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:22 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
 ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:19 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 21:17 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 20:50 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 20:33 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 20:28 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 20:21 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 20:7 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 20:0 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 19:44 | نویسنده : حسن رضا ترابی |تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 19:0 | نویسنده : حسن رضا ترابی |تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 18:55 | نویسنده : حسن رضا ترابی |

 

تاريخ : سه شنبه ۲۸ دی۱۳۸۹ | 18:45 | نویسنده : حسن رضا ترابی |
رمز موفقيت يك ملت                                                                    

براي رسيدن به موفقيت وطي كردن مسيرپيشرفت راههاي زيادي وجود دارد.اما آنچه مهم است اين است كه مابه آنچه مي گوييم عمل كنيم.  ما مسلمانيم واعتقاد به خداوپيامبران اوداريم پس انچه كه دين مي خواهدبايدعمل كنيم.درهركاري توكل برخدا،اقامه نمازواقعي ويادخداباعث موفقيت مي شودزيراوقتي كسي خداراحامي وناظربركارهابداندبادقت بيشتري اقدام به انجام كارهامي كندودرسايه لطف خداپيروزمي شود.درچنين حالتي ازانجام كارهاخسته نمي شودودرصورت شكست نااميدنمي شود.بارها آن كار را انجام مي دهدتابه نتيجه برسد.

اعتمادبه نفس،توجه به هدف ومشخص بودن هدف نهايي،تكراروتمرين كارها،نداشتن تعصب واستفاده ازتجارب ديگران،اميدبه آينده وتلاش براي آينده اي بهتردرسايه برنامه ريزي درست ودقيق،داشتن ياراني همدل وصميمي وشجاع،داشتن اميدبه آينده بدون ترس واضطراب ازشكستها،عدم خستگي دركارهاوامرمهم آموختن فنون كار،صبربرمشكلات به وجودآمده درحين عمل،استفاده صحيح ودرست ازوقت وغنيمت شمردن آن،داشتن نگرش مثبت نسبت به آينده،توجه به حفظ درامانت درعمل وقول ازموارد بسيارظريف ومهمي است كه مي توانندانسان رادررسيدن به موفقيت ياري كنند.هرچندشايددرظاهر،اين امرزيادمهم به نظر نرسد.ازمقدمات كه بگذريم به مسائل مهم ترمي رسيم كه قابل توجه است.

دراين قسمت ازفرمايشات امام راحل استفاده مي كنيم ورهنمودهاي آن رهبرفرزانه رادرسرلوحه كارخودقرار مي دهيم.

«هرملتي كه مي خواهدبه قله پيروزي برسدبايداستقلال فرهنگي داشته باشد.نبايد دنبال فرهنگ ديگران بروندوفرهنگ خودراناچيزبشمرند.رمزموفقيت انسان درداشتن استقلال فكري،فرهنگي،اقتصادي است.درهيچ موردي نبايدبه ديگران وابسته باشيم.بايدخودمان راازبيگانگان مستقل كنيم.ملت ماوجوانان مانبايدازتحصيل علم خسته شوند.بايدعلم رافراگيرندودر راه ترقي كشوربه كارگيرند.مسئولين كشورهم بايدبه جوانان بها دهندوكارآموزش آنهارافراهم كنند.اجازه ندهندكه بيگانگان، جوانان نخبه ونابغه كشور را از چنگ آنها بربايند.بايدبه اين گروه توجه شده وامكانات لازم فراهم گردد.»

.كشورماسرشار از منابع غني خدادادي مي باشدماوظيفه داريم درحفظ اين سرمايه ملي بكوشيم.درمصرف آنهاصرفه جويي كنيم وآنها رادرست مصرف كنيم.

  كاهش و ازبين بردن فقرازديگرراههاي موفقيت است.براي اين كارتوجه به قوانين اسلام وقانون شرع اين امر رامحقق مي كند.دادن زكات،خمس،فطريه،ماليات و...مي تواندفقررا ازميان بردارد اين واجب است همان طوركه نمازواجب است.

ازديگرراههاي رسيدن به موفقيت تفاهم دولت وملت است.اگراين دوباهم تفاهم داشته باشنددركنارهم مي توانندكشورراگلستان كنند.براي همين دليل امرانتخابات ازضروريات است كه بايدافرادلايق ومتعهدومسلمان را انتخاب كنندكه درخط رهبري واسلام باشند.درهركاري خدارا درنظربگيرند.

برملت ومسئولين لازم است كه در راه پيشرفت كشور از هيچ كوششي دريغ نكنند والگويي براي ديگرملل مسلمان باشند. درهمه كارهارضايت خدا،پيامبررادرنظرداشته باشند.هريك ازمادرمقابل ديگران مسئول است وبايدحقوق همديگر رارعايت كنند.به اميدآن كه با ياري خداباياري خداوهمت مردم ومسئولين بتوانيم جامعه ي اسلامي خودرابه قله پيروزي برسانيم.                                                                 انشاء ا...

تاريخ : سه شنبه ۷ دی۱۳۸۹ | 23:46 | نویسنده : حسن رضا ترابی |