♣♣♣ سـال دولت وملّت ، همدلی و هم زبانی گرامــــی باد♣♣♣ لذت معلمی - اجرای دوره های ضمن خدمت غیر حضوری سال 91
۱- آشنایی بااندیشه ها وافکار شهید مطهری وبررسی نهضت های اسلامی.    ۹۲۵۰۳۰۸۰ کد

۲-آشنایی بااندیشه ها وافکار شهید مطهری وانسان کامل.                           ۹۲۵۰۳۰۸۱ کد

۳-حکومت مهدوی و وظایف منتظران.    ۹۲۵۰۳۰۷۱کد

۴-تفسیر آیات جزء ۳۰ قرآن کریم.         ۹۲۵۰۳۸۹۵کد

مجلات رشد شامل:

الف- سازمان یادگیرنده.                                                        ۹۱۴۰۰۴۸۳کد

ب-مدیریت مدرسه محور.                                                       ۹۱۴.۱۵۱۷کد

ج-اختلالات یادگیری دانش آموزان.                                            ۹۱۴۰۰۵۱۳کد

د-شناسایی وهدایت استعدادهای دانش آموزان.                        ۹۱۴۰۱۰۱۸کد

                                                                                         

                                                    فایل ضمیمهتاريخ : پنجشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۱ | 20:18 | نویسنده : حسن رضا ترابی |